Calendar

jul
22
zo
Viering 22 juli @ Janskerk
jul 22 @ 11:00 – 12:30

er is vanaf zondag 15 juli t/m zondag 26 augustus geen crèche

Lezing: Daniël 3
Buigen of branden: de vuuroven

De drie vrienden van Daniël weigeren te buigen voor een groot godenbeeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht ter meerdere glorie van zichzelf. Daarom worden ze in een laaiende vuuroven gegooid. Dan blijkt er een vierde persoon bij hen in de oven rond te wandelen – een engel, denkt de koning. Dat is hun redding: de drie worden ongedeerd uit de oven gehaald, tot eer van Israëls God. In latere tijden is het verhaal van de vuuroven opgerekt met een smeekgebed en een loflied.
Voor wie of wat buigen wij?

jul
29
zo
Viering 29 juli @ Janskerk
jul 29 @ 11:00 – 12:30

er is vanaf zondag 15 juli t/m zondag 26 augustus geen crèche

Lezing: Daniël 5
Gewogen en te licht bevonden: de hand op de wand

Tijdens een groot feest laat de nieuwe Babylonische koning Belsassar het gerei uit de tempel van Jeruzalem halen om te gebruiken voor zijn schrans- en zuippartij. Dan verschijnt er een hand op de wand, die in een onleesbare taal iets opschrijft. De koning wordt doodsbang, maar de koningin weet nog van Daniël. Die wordt gehaald om de uitleg te geven: de koning wordt te licht bevonden, zijn koningschap komt ten einde. Diezelfde nacht nog wordt Belsassar gedood.
Welk gewicht leggen wij met onze levens in de schaal, in onze tijd?

aug
5
zo
Viering 5 augustus @ Janskerk
aug 5 @ 11:00 – 12:30

er is vanaf zondag 15 juli t/m zondag 26 augustus geen crèche

Lezing: Daniël 6
Liturgie als verzetsdaad: Daniël in de leeuwenkuil

Onder weer een nieuwe koning, Darius, wordt Daniël in een val gelokt door jaloerse tegenstanders. Hij bidt elke dag openlijk in de richting van Jeruzalem, ondanks een verbod om tot een andere god dan de eigen koning te bidden. Daarom wordt hij in de leeuwenkuil gesmeten, overgeleverd aan de wilde beesten. Maar de leeuwen laten hem ongedeerd. De vroeg-christelijke kunst vond in dit verhaal de inspiratie voor prachtige afbeeldingen.
Zitten er elementen van verzet in onze vieringen van de liturgie?

aug
12
zo
Viering 12 augustus @ Janskerk
aug 12 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 1 : 13-23 ‘Alles in Christus’ – een loflied
Voorganger: Marian Geurtsen

De schrijver plaatst in zijn inleiding een duidelijk herkenbaar lied centraal (verzen 15-20). Het is een loflied op Gods Zoon, die allereerst met kosmologische termen uit de wijsheidstraditie wordt aangeduid: ‘eerstgeborene van de schepping’, ‘in hem is alles geschapen’. Dat wordt daarna ingevuld met zijn rol in de geschiedenis: hij wordt intiem verbonden met de gemeente (‘het lichaam’ waarvan hij ‘het hoofd’ is), hij bracht vrede ‘door het bloed van het kruis’, en daarom wordt hij ‘eerstgeborene uit de doden’ genoemd. Er is zo een duidelijk verband met ‘eerstgeborene van de schepping’: de zin en betekenis van heel de schepping ligt in de weg van Christus en zijn verbinding met de gemeente., het kosmische ‘alles’ vindt zijn beslissende en beheersende centrum in de Zoon. Het bijzondere van de weg van Jezus bepaalt dus het grootse algemene.

aug
19
zo
Viering 19 augustus @ Janskerk
aug 19 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 2 : 4-15 Trouw aan de weg van de doop
Voorganger: Jasja Nottelman

Dan klinkt de waarschuwing voor ‘filosofie’ (vs. 8). Dat is een veel breder begrip dan ons woord ‘wijsbegeerte’. Het omvat wat wij wis- en natuurkunde zouden noemen, maar ook speculaties over de oerelementen van de kosmos. Dáár moet je niet naar zinsverbanden zoeken – zin ligt alleen in de verbondenheid met Christus Jezus de Heer. Met hem zijn gelovigen verbonden door de doop, die hen betrekt in de opstanding van Jezus. De onderdrukkende systemen van de oude wereld zijn door het kruis ontmaskerd, gefalsificeerd. In dat geschiedenisverhaal ligt voor volgelingen van Jezus de levenskern, en dat werkt gemeenschap stichtend.

aug
26
zo
Kerk op Schoot @ Janskerk
aug 26 @ 11:00 – 12:30

Een Kerk op Schootviering: voor ouders met jonge kinderen. We brengen het licht in ons midden, zingen, bidden en staan op creatieve wijze stil bij een bijbelverhaal. Vanaf 10:30 uur is er een inloop met koffie/thee/limonade/lekkers. viering vanaf 11.00 uur. Er is de mogelijkheid om vervolgens aan te sluiten bij de kring in de Janskerk. Dit in de crècheruimte in de kosterswoning van de Janskerk.

Viering 26 augustus @ Janskerk
aug 26 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 2 : 16 – 3 : 4 Geen regels, maar zoeken wat ‘boven’ is
Voorganger: Harry Pals

Leven als gemeenschap achter Christus aan ontstaat niet door het opleggen van verplichtingen rond eten en drinken, feestdagen of armoede, of door inwijdingsrituelen. Dat is oude religie waarvan Christus-gelovigen juist bevrijd zijn, stelt de briefschrijver stevig, dan ben je niet verbonden met het leven van Jezus. En daar gaat het in de gemeente om. Door de deelname in de concrete gemeente heb je deel aan de doorbrekende messiaanse toekomst. Die ligt al ‘in de hemel’ te wachten, dus ‘boven’ waar Jezus troont naast de Eeuwige. Het gaat hier niet om spiritualisering, geen vlucht weg van de aarde, maar om nuchter bevrijd leven, in het licht van de toekomst.

sep
2
zo
Viering 2 september @ Janskerk
sep 2 @ 11:00 – 12:30

brief aan de Kolossenzen 3 : 5 – 4 : 6 Heilig leven
Voorganger: Elise Rommens-Woertman

En dan komen er toch regels – maar misschien zijn die beter aan te duiden als aanmoedigingen. Het oude doodse leven is voorbij, er is nu alle ruimte voor een leven in verbondenheid met Christus, naar het voorbeeld van de rondwandelende Jezus. Alles wordt afgemeten aan de betrokkenheid op hem, alle andere bepaaldheden worden daardoor gerelativeerd. De uitwerking aan het eind in allerlei relaties is tijdgebonden en dus patriarchaal, maar beslissend is ook hier de betrokkenheid op Jezus’ dienstbare voorbeeld. Essentieel is dat vrouwen, kinderen en slaven geen eigendom van mannelijke heersers zijn (‘Heren, ook jullie hebben een Heer in de hemel!’ (4:2) – en dat gaat in tegen de heersende gedachten van die tijd.

sep
9
zo
Viering 9 september m.m.v. Janskoor @ Janskerk
sep 9 @ 11:00 – 12:30

Micha 4,1-5 en Mattheus 5: 38-48
Thema: van zwaard tot ploegijzer
Voorganger Harry Pals

De twee teksten die we lezen op de eerste zondag van de cyclus over ‘vrede’, zijn ieder op hun eigen manier radicale teksten. Micha beschrijft de ‘dag die komen zal’, waarin er vrede zal zijn.  De Eeuwige zal wonen onder de mensen, recht zal klinken, zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegijzer. Geen werktuigen meer die tot de dood leiden, maar werktuigen van groei en bloei. Een visioen van recht en vrede, waarin het verlangen naar heelheid, doorklinkt. Is dat niet te mooi om waar te kunnen zijn? In de evangelielezing worden we zelfs opgeroepen volmaakt te zijn. Mattheus houdt ons een spiegel voor van ons eigen handelen naar menselijke maat en laat ons een glimp zien hoe de wereld eruitziet als we leven vanuit de Goddelijke maat. Niet afgemeten, maar vanuit liefde zonder angst. De beelden zijn verre van zoetsappig of makkelijk te verteren. Hoe doe je dat? Hoe weten we wat het goede is om te doen?  Durven we te vertrouwen dat Gods Naam ons de weg zal wijzen?

sep
16
zo
Viering 16 september @ Janskerk
sep 16 @ 11:00 – 12:30

1 Kon 4.20-5.5
Thema: Salomo, vredeskoning
Voorganger Joop Smit osa

In een serie over vrede mag een lezing over Salomo niet ontbreken, vredeskoning bij uitstek in het boek Koningen. Zijn naam is al een verwijzing naar de vrede (shalom). In zijn doen en laten is hij het prototype van een wijs, gebalanceerd man, met het hart op de goede plaats. Dat wordt zichtbaar in een stabiel land vol groei en bloei, welvaart. De inwoners konden bij wijze van spreken onbezorgd onder hun wijnrank en vijgenboom zitten. Welk voorbeeld is hij voor ons, vandaag? Wat maakt hem tot die wijze man, en waar bestaat het goede leven uit?