Calendar

nov
26
zo
Viering 26 november @ Janskerk
nov 26 @ 11:00 – 12:30

‘De hoer – Babylon’
Openbaring 17 : 1 – 18 : 3; 19 : 1-2

In het boek Openbaring komt een verwijzing naar hoererij 19 x voor. Steeds duidt dat op de ontrouw van mensen aan God, op het achterna lopen van vreemde goden, van afgoden. Dat is overgenomen uit de profetische geschriften van het Eerste Testament, waar de Eeuwige de trouwe echtgenoot is en Israel de ‘ontuchtige’ vrouw. Maar hoe dan ook: er gebeurt wat met ons als lezeressen en lezers, wanneer dit verhaal verteld wordt in beelden die vrouwen negatief afschilderen. Dieptepunt is de opgetogenheid van de verteller over de vernedering, verminking en verbranding van een vrouw (17 : 16) – al is die symbolisch, dat suggereert toch dat vrouwen zulk geweld soms verdienen.
Johannes verbeeldt de afgodische macht van Babylon (dat staat voor het Romeinse Rijk) door het beeld van de rijk geklede hoer, die ten val gaat komen. Dat Rijk is een afgod, omdat het geweld gebruikt en de rijkdommen van heel de wereld opslorpt. Maar aan dat Rijk komt een einde, als eens Gods geduld op is. Daarmee spreekt Johannes zijn medezusters en –broeders moed in.

dec
3
zo
Viering 3 december met Janskoor @ Janskerk
dec 3 @ 11:00 – 12:30

1e zondag van Advent
viering met belijdenis

Thema: Met Juda de hoerenloper – Genesis 38 : 1-26

Terwijl de zonen van Jakob hun kleine broertje Jozef hebben laten afgaan naar Egypte, gaat één van die zoons, Juda, nog verder af. Hij verlaat het volk Israel en het samenleven daar, hij ontneemt zijn schoondochter Tamar uit angst haar rechten als weduwe. Maar die komt met een slimme list terug op het toneel van Israel. Juda wordt te kijk gezet, maar erkent zijn eigen onrecht en Tamars goed-recht. Tegen wil en dank bouwt hij mee aan de toekomst.

dec
10
zo
Viering 10 december @ Janskerk
dec 10 @ 11:00 – 12:30

2e zondag van Advent

Thema: Met Boaz, de wetsgetrouwe – Ruth 2-4

Twee kwetsbare, maar fiere vrouwen – Naomi en Ruth – komen na veel verlies uit het verre buitenland terug naar het broodhuis in Israel. Dan blijkt een oude wet hen te hulp te komen: er is nog een familielid, Boaz, die de plicht op zich kan nemen om voor nageslacht te zorgen. En Boaz neemt zijn plaats in. Wat beweegt hem – louter plicht, of ook liefde of eigen voordeel? Hoe dan ook, ook hij bouwt mee aan de toekomst.

dec
17
zo
Viering 17 december @ Janskerk
dec 17 @ 11:00 – 12:30

3e zondag van Advent

Thema: Met David de overspelige koning – 2 Samuel 11 (en 12 : 1-13)

De veelgeprezen grote koning breekt uit lust in in de relatie van Uria en zijn vrouw Bathseba. Hij vergrijpt zich aan haar en stuurt hem uiteindelijk de dood in. Kan een koning dat zomaar doen? In de grote wereld wel, maar in de wereld van het bijbelse Israel niet. De profeet vertelt dat namens de Eeuwige aan de koning. David moet boeten. Ook hij bouwt samen met Bathseba uiteindelijk toch mee aan de toekomst.

dec
24
zo
Viering 24 december @ Janskerk
dec 24 @ 11:00 – 12:30

4e zondag van Advent

Thema: Met Zacharias de stilgevallen priester – Lukas 1 : 5-25.57-80

We kiezen deze zondag voor de vader van Jezus’ verre neef Johannes (de latere Doper): de priester Zacharias. Hij speelt zijn rol in een klassiek Israelitisch verhaal: van een onmogelijke geboorte, van mensen die menselijkerwijs gesproken te oud zijn om nog mee te doen in de toekomst. En toch… Maar Zacharias heeft tijd nodig om dit te kunnen geloven. Die tijd mag hij in stilte doorbrengen. Zo brengt hij ons bij Kerst.

Kerstavond viering m.m.v. Janskoor @ Janskerk
dec 24 @ 22:30 – 23:30

lezing: Lukas 2, 1-20

Een klein mannetje in een voerbak voor dieren – is dat alles?

Ja – met alle actoren eromheen: Jozef en Maria met hun hoedende zorg, de herders met hun verwarmende verbazing, de engelen met hun aanstekelijke zang.

Welke beloften zien en horen we in dit verhaal?

dec
25
ma
Kerstochtend 25 december m.m.v. het Janskoor @ Janskerk
dec 25 @ 11:00 – 12:30

Lezing: Johannes 1,1-18

Johannes getuigt van de komst van de Mensenzoon in een gedicht, waarin het vleesgeworden woord van God afdaalt naar de aarde.

Johannes kan alleen maar van zichzelf af wijzen naar het nieuwgeboren mensenkind: in hem is het licht van de Eeuwige onze wereld binnengekomen, Gods toewending naar ons, de waarachtige waarheid over onze levens.

Zo stamelt Johannes zijn verhaal bij elkaar – ter navolging.

dec
31
zo
Zondag na kerst 31 december @ Janskerk
dec 31 @ 11:00 – 12:30

Lezing: Lukas 2,21-35


In de tempel van Jeruzalem wordt de kleine Jezus opgewacht door Simeon – een Joodse man wiens naam betekent ‘hij die hoort’.

Met dat horen is hij het prototype van Jezus’ volk Israel: rechtvaardig en vroom (‘godvrezend’). En dat betekent volgens Lukas dat hij uitziet naar een toekomst van troost en hoop voor Israel. De Geest wijst hem nu op Jezus, als een bijzonder mens van God, een gezalfde.

Simeon geeft zijn zegen, maar zegt ook: hij is omstreden, zijn weg kost ons allemaal wat…

jan
7
zo
Epifanie, 7 januari @ Janskerk
jan 7 @ 11:00 – 12:30

Lezing: Matteus 2,1-12

Kerst wordt afgerond door de drie mannen die vanuit het oosten op weg gaan, op zoek naar het kind. De traditie noemt hen magiërs, of wijzen, of koningen. Ze laten zich door tempel en hof, door schriftgeleerden en koning de weg wijzen naar Davidsstad Bethlehem – en dan komt de hemel hen te hulp. Ze brengen het mooiste wat ze hebben, uit de volheid van hun leven.