De diaconie

De diaconie-commissie van de EUG houdt zich onder het motto ‘Iedereen diaken’ samen met de gemeenteleden bezig met zorg voor mensen binnen en buiten de kerk.

Wij doen dit vanuit de gedachte dat iedereen evenveel waard is en evenveel liefde en hulp verdient.

Om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.

Huub Oosterhuis (uit 'De aarde bewonen')

Goede Doelen

In afwijking van de meeste andere kerkgemeenten bepalen we in de EUG zelf voor welke doelen we tijdens de zondagse collectes geld willen inzamelen. Drie zondagen per maand gaat het geld naar een maatschappelijk doel dat de diaconie vaststelt. Daarbij letten we op een zekere spreiding van doelen over de onderwerpen Hulpverlening, Milieu, Interculturele Samenleving en Oecumene, Gerechtigheid, Onderwijs, en Vrede.
We kiezen uit projecten in Utrecht, Nederland en de rest van de wereld. Door de jaren heen hebben veel organisaties financiële steun mogen ontvangen van de EUG, o.a. Amnesty, Kerk in Actie, Dress for Succes, Stichting Exodus, Charilove, Milieucentrum Utrecht, Gered Gereedschap, Voorleesexpress, Lilianefonds, hospices in Utrecht, OMDUW, …

 In ons financieel jaarverslag kun je daar meer over lezen. Je kunt dit opvragen via het secretariaat.Ambassadeurs van goede doelen


Zet je je zelf in voor een ‘goed doel’ en wil je dit onder de aandacht brengen in de EUG? Neem dan contact met ons op, en we bekijken samen op welke wijze je dit het beste kunt doen. Mogelijkheden zijn o.a. de collectes en de aankondigingen ervan in het mededelingenblad en tijdens de dienst, een artikel in het EUG-blad ‘Wijs’, en/of een promotietafel na afloop van de dienst.Contact
Neem contact met ons op, en we bekijken samen op welke wijze je dit het beste kunt doen.

Activiteiten

In de afgelopen jaren hebben we vanuit de diaconiecommissie tal van incidentele acties georganiseerd. Daarbij sluiten we vaak aan bij initiatieven van andere kerken of organisaties. Soms starten we zelf een actie, en proberen daar dan andere kerken bij te betrekken.

  • Kleding- fietseninzameling voor AZC’s
  • Maandelijkse verkoop Smulhuismunten voor dak- en thuislozen
  • Inzameling voeding- en verzorgingsproducten voor Voedselbank en Huize Agnes
  • 2x per jaar bloemengroet voor Detentiecentrum Soesterberg
  • Kerstpakkettenactie samen met Stichting Present
  • Paasgroetenactie Kerk in Actie voor gevangenen in de tijd voor Pasen
  • Schrijfacties voor Amnesty International
  • Energie-actie in de Janskerk: optimaliseren van de temperatuurregeling
  • Kledingactie voor ‘Dress for Succes’
  • Wereldmaaltijd, met aandacht voor voedselverspilling en ongelijke voedselverdeling

Contact
Heb je een project dat je vorm wilt geven en waarbij je hulp kunt gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Noodhulp

De diaconiecommissie van de EUG beheert twee kleine fondsen voor individuele hulp. Met het beetje geld uit incidentele collectes kunnen we mensen in acute nood financieel bijstaan. Zowel mensen die regelmatig in de Janskerk komen als ook mensen van buiten onze gemeente.

Contact

Mocht je dringend behoefte hebben aan financiële steun die je elders niet kunt krijgen, of iemand kennen die een steuntje in de rug kan gebruiken, neem dan contact op met de diaconie. We werken volgens een vertrouwensprotocol. Uiteraard kun je ook aan één van de pastores vragen om namens jou contact met ons op te nemen.

Inspiratie

Het werk van de diaconiecommissie richt zich erop dat alle mensen ‘mens’ kunnen zijn, menswaardig kunnen leven en zo tot haar of zijn recht kunnen komen.

‘Mens zijn’ is principieel een ‘in-relatie-zijn’ en verbonden met zorg voor elkaar. Een mens wordt immers niet in het bestaan geworpen, maar eerst negen maanden gedragen in het lichaam van een vrouw. Voordat het geboren wordt staat het kind dus al in relatie met een ander. En na de geboorte is dat niet anders, want de borelinge komt terecht in een netwerk van mensen die zorgen voor deze nieuwkomer. Wanneer een baby sterft door verwaarlozing laat dat de meesten van ons niet onberoerd, omdat het tegen het gevoel ingaat dat er voor een boreling gezorgd moet worden. Overigens geldt hetzelfde voor het verhaal over een sterveling die al dagen of weken dood in bed ligt. Ook dat beroert velen. Het herinnert je er (opnieuw) aan dat mensen relationele wezens zijn én dat zorg voor elkaar een niet-vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid is.

In het woord Rachamim, Hebreeuws voor barmhartigheid, is het verband met die allereerste relatie van het mens-zijn nog te vinden. Want dat woord is verwant met het Hebreeuwse woord voor baarmoeder of (moeder-)schoot, de plek waar je geroerd wordt oftewel je voelt het in je buik.

Barmhartigheid
Het werk van de diaconiecommissie heeft dus te maken met barmhartigheid, met zorgen dat mensen mens kunnen zijn en mens kunnen worden. Dat vatten we breed op. Het gaat natuurlijk om genoeg te eten en te drinken, om zorg voor het lichaam, om goede kleding, om een veilige plek om te slapen. Vandaar de collectes en de inzamelacties voor de voedselbank, de kerstpakkettenactie, de verkoop van smulhuismunten, de aandacht voor de nachtopvang van illegale vreemdelingen. Vandaar ook de kledinginzamelingen die we houden, waaronder de laatste paar keer voor vluchtelingen in de AZC’s.
We willen er daarnaast voor zorgen dat mensen in relatie kunnen zijn en dat ze mee kunnen doen in onze maatschappij. Daarom hebben we de afgelopen jaren gecollecteerd voor Epafras en Exodus, organisaties die contact onderhouden met (ex-) gevangenen. Je ziet dat ook terug in de manier waarop we tot nu toe ‘het ontvangen van vreemdelingen’ hebben vormgegeven, namelijk in collectes voor de Stichting ‘Taal doet meer’, die grote ervaring hebben in het geven van taallessen aan vreemdelingen; in de collectes voor telefoonkaarten voor hen die in Kamp Zeist wachten op hun uitzetting; en in de inzameling van fietsen voor het AZC in Zeist. Bovendien brengen we eenmaal per jaar 80 bloemen naar Kamp Zeist, die tijdens de viering uitgedeeld worden aan de ingeslotenen. Zo weten ze dat er buiten de muren aan hen gedacht wordt.

Gerechtigheid
Bij het menselijk in-relatie-zijn gaat het echter niet alleen om barmhartigheid, maar ook om gerechtigheid, om het zorgen dat oorzaken van honger, dorst, ziekte, gebrek worden aangepakt. Dat is overigens het moeilijkste van de zorg voor de ander – het zorgen voor gerechtigheid… Daar zouden we als commissie en als gemeente nog wel wat meer aan kunnen doen.
Diaconale zorg is één van de kernen van gemeente-zijn. De diaconiecommissie geeft daar vorm aan door te collecteren, door het organiseren van de verschillende acties, en door voorbeden. Daarmee brengen wij de ‘nood van de wereld’ voor Eeuwige en voor onszelf.
Gelukkig zijn de leden van de diaconiecommissie niet de enigen binnen onze gemeente die zich bekommeren om die kerntaak, hoewel wij dat soms in een heel sombere bui wel eens denken, bijvoorbeeld als ons aantal erg is gekrompen en we alleen nog maar kunnen zorgen voor de collectes. Maar dan ontdekken wij weer dat heel veel leden van de EUG zich op een of andere manier inzetten voor of bekommeren om het wel-zijn, het mens-zijn, van de ander, als taalcoach, nachtwaker in de nachtopvang, vrijwilliger bij vluchtelingenwerk, vredeswerk, amnesty, gastouder voor een vakantiekind, OMDUW, etc etc.

Een aantal van de collectedoelen die hierboven zijn genoemd, zijn aangedragen door betrokken EUG-ers. Wij staan altijd open voor nieuwe collectedoelen, en trouwens ook voor nieuwe leden.

Samenwerking

 

We vinden het als diaconiecommissie erg belangrijk om samen te werken met andere kerken in de stad Utrecht. Zo staan we er niet alleen voor en kunnen we thema’s in gezamenlijkheid aanpakken.

Daarom participeren we in een aantal netwerken.

Diaconaal Missionair Orgaan

Het DMO is het orgaan van alle stedelijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Utrecht. Een aantal keren per jaar vergaderen we samen om kennis uit te wisselen, stedelijk beleid vast te stellen en na te denken over nieuwe ontwikkelingen.

Diaconaal Platform Utrecht

Het Diaconaal Platform Utrecht is een platform waarin maatschappelijke organisaties en Utrechtse kerken uit alle stromingen verenigd zijn. Het is gericht op het bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke problemen in Utrecht. De bedoeling is om zoveel mogelijk samen te werken met de gemeente Utrecht en andere organisaties.

OMDUW

Omdat we kerk in de binnenstad zijn, is OMDUW voor ons een belangrijke partner. Het is een samenwerkingsverband van zo´n 20 Utrechtse kerken. OMDUW biedt ondersteuning aan mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, zoals dak- en thuislozen.

Stichting Present Utrecht

Stichting Present Utrecht mobiliseert groepen vrijwilligers uit kerken en studentenorganisaties om zich in te zetten voor concrete hulp aan stadsgenoten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van klussen bij hulpbehoevenden of activiteiten met zieken en ouderen. De diaconiecommissie steunt dit werk door te helpen bij promotie en door incidenteel aan te sluiten bij stadsbrede acties. Zo doen wij jaarlijks mee met het samenstellen van kerstpakketten voor minima in de stad.

Contact

Neem contact met ons op als je meer wilt weten.