Waar gaat het zondag over?

Cyclus ‘Met Paulus naar Pasen’ - van Aswoensdag 14 februari tot Paasmorgen 1 april 2018
Inleiding

Wij trekken dit jaar met Paulus naar Pasen toe, door de vastentijd heen. We horen elke zondag een passage uit een brief van Paulus.

Paulus is in de eerste eeuw van onze jaartelling de Middellandse Zee rondgetrokken, omdat hij hevig geraakt was door Jezus – en daar wilde hij overal van vertellen. Hij zag in de weg van Jezus een aanbod aan alle volken om samen te komen in nieuwe gemeenschappen. Hij nodigde zijn mede-Joden uit om over de grenzen van besnijdenis, shabbat en spijswetten heen te kijken en hun traditie beschikbaar te stellen aan de hele wereld. En hij nodigde die wereld uit om zich in te voegen bij het Joodse volk en de levensregels van dat volk om te zetten in een leven-in-liefde voor allen.

En daarbij geloofde Paulus hartstochtelijk dat Jezus, als de ware mens-van-God, de muur tussen Israel en de volken gesloopt had – en dus ook de muren tussen alle volken, tussen alle kenmerken die mensen van elkaar scheiden.

Paulus schreef brieven aan de eerste volgelingen van Jezus, om hen in de chaotische begintijd van de Jezusbeweging een richting te wijzen. De meeste van die gemeenten had hij zelf (mede) gesticht. Hij had dus steeds een persoonlijke boodschap, die per gemeente verschilde; elke systematisering van zijn brieven doet afbreuk aan de veelkleurigheid van mensen en situaties. Maar samenbindend is wel het unieke van de weg van Jezus, die de ware vrijheid en wijsheid van God belichaamde en aan ons allen voordeed, ter navolging in eendrachtigheid.

Op de grote vierdagen van Aswoensdag en in de Stille Week kan natuurlijk naast de passage uit Paulus’ brief ook het evangelie van de dag gelezen worden.

Een inspirerende hulp bij deze cyclus kan zijn het meditatieve boekje van de vroegere Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams: ‘God ontmoeten in Paulus’ (Berne Media). Rowan Williams helpt ons om dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen. Het boek bevat voor elk van de 7 weken rond Pasen een leesrooster met daarbij een inspirerende tekst en gebed.

Op de maandagen 19 februari en 5 en 19 maart (20.00 – 21.30 u.) lezen we steeds samen een hoofdstuk van het boek, resp.: ‘Outsiders en insiders: de sociale wereld van Paulus’, ‘Een universeel welkom: het verontrustende idee van Paulus’ en ‘De nieuwe schepping: het christelijke universum van Paulus’. Begeleiding en opgave: Harry Pals.

ASwoensdag 14 februari 2018

Aswoensdag – De weg van Jezus meegaan

Voorganger: Johanneke Bosman
Lezing: II Korintiërs 5 : 17 – 6 : 10

Paulus was omstreden geraakt in de gemeente van Korinte. In zijn brieven aan hen doet hij een beroep op hen om de kern vast te houden. Hij omschrijft die kern hier als ‘de dienst van de verzoening’: het bij elkaar brengen van mensen en volken. Die dienst kan alleen geleverd worden als mensen samen de nederige weg van Jezus gaan. Daar horen alle ontberingen bij, die Paulus uit eigen ervaring kent en die hij opsomt – daarin ligt de ware levensrijkdom verscholen. Een passend begin van de vastentijd.

Zondag 18 februari 2018

Geraakt door Jezus

Voorganger: Thea Peereboom
Lezing: Handelingen 9 : 1-18

Paulus begint als jager op de volgelingen van Jezus, hij bouwde muren tussen binnen en buiten. Hij heet dan nog Saulus, naar de mislukte koning Saul uit het verhaal van Israel, die de messiaanse koning David vervolgt. De oude vraag: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ hoort deze Saulus nu als het ware uit de hemel, uit de mond van de opgestane Heer Jezus. En dan wordt hij door blindheid en vasten heen geleid naar een nieuw zicht. Zo wordt hij wereldwijd dienstbaar aan het verhaal van Jezus, zo wordt de oude Saulus Paulus. Hij bouwt nu i.p.v. muren bruggen.

Zondag 25 februari 2018

Alles relatief door Jezus

Voorganger: Harry Pals, m.m.v. het Janskoor
Lezing: Filippenzen 3 : 7-14

Als goedopgeleide Joodse man, met het Romeinse burgerschap in zijn bezit, had Paulus status en privileges. Maar dat interesseert hem niet meer, hij bestempelt dat als ‘vuilnis’ dat hij liever kwijt dan rijk is. Dat doet hij in het licht van het goede nieuws van Jezus Messias. Want die had al zijn voorrechten opgegeven om een mens onder de mensen te zijn, een dienaar van allen. Kunnen wij onze privileges als ‘verlies’ zien?

.

Zondag 4 maart 2018

Kosmische wijsheid

Voorganger: Trees van Montfoort
Lezing: Kolossenzen 1 : 12-20

De weg van Jezus – door dood en opstanding heen – reikt veel breder dan mijn persoonlijke leven. Het raakt aan alle verhoudingen tussen mensen, wereldwijd, het heeft zelfs effect op de hele kosmos. Paulus citeert een liturgisch lied over Christus, waarin een kosmische mystiek doorklinkt: alles is geschapen ‘in hem’, ‘door hem’, ‘tot hem’ – zo is hij afbeelding van de onzichtbare God. Door zijn kruis is die kosmos (heel het universum) goed terecht gekomen, verzoend met God. Voelen en voeden we de hoop die hiermee opgeroepen is?

Zondag 11 maart 2018

Nieuwe vrijheid

Voorganger: Harry Pals, m.m.v. het Janskoor
Lezing: De brief aan Filemon 1-25

De boodschap van bevrijdende vrijheid is de kern van Paulus’ evangelie. In de samenleving van toen waarin het overgrote deel van de mensen onvrij was (slaaf of onderworpen aan Romeinse bezetting) is dit een explosieve boodschap. Paulus wordt hiermee geconfronteerd als hij een weggelopen slaaf opvangt: diens heer blijkt een ‘broeder-in-Christus’ te zijn. Wat nu? Paulus vraagt hem om zijn slaaf nieuw te ontvangen, nu als een vrij mens. Welke vormen van slavernij (her)kennen wij? En dan?

Zondag 18 maart 2018

Eenheid in openheid

Voorganger: Johanneke Bosman
Lezing: Efeziërs 2 : 11-22

Eenheid is relatief gemakkelijk als je je deuren sluit en hen die anders denken en doen buitensluit. Het is ook nogal gemakkelijk om iemand welkom te heten, als je afstand doet van je verlangen naar onderlinge eenheid. Paulus leeft en werkt in de spanning tussen eenheid en openheid. Hij zette zich in voor gemeenschappen, die verenigd zijn als één lichaam, maar die buitenstaanders verwelkomen. Hoe passen wij dit toe in onze gemeenschappen?

Zondag 25 maart 2018

Palmzondag
De weg van de ontlediging

Voorganger: Johanneke Bosman, m.m.v. het Janskoor

Lezing: Filippenzen 2 : 5-11

Weer citeert Paulus een liturgisch lied over de weg van Jezus, een lied dat vanouds als één van de openingsteksten van de Stille Week in de kerk gelezen werd. Paulus wil de eensgezindheid van de gemeente in Filippi oproepen. Christus heeft zich tot in de diepste diepte vernederd: als een slaaf, als een verachtelijke gekruisigde. Juist in die nederige dienstverlening blijkt hij de Heer te zijn, door God hemels verheven. Zo treedt hij op een ezeltje onze wereld binnen.

Witte Donderdag 29 maart 2018

Voorganger: Jasja Nottelman, m.m.v. het Janskoor
Lezing: II Korintiërs 4 : 1-6

We keren terug naar Paulus’ tweede brief aan de Korintiërs (zie Aswoensdag), de gemeente waarmee hij nogal overhoop lag. Hij grijpt terug op de dienst die hem door God is opgedragen, waartoe God hem in staat stelt (3 : 5-6). Dan verwijst hij naar de bijzondere weg van Jezus (4 : 6): onaanzienlijk – maar in de verborgenheid ligt Gods lichtglans over zijn gezicht, voor wie het wil zien. Dat is een aangrijpend persoonlijk getuigenis van Paulus bij het verhaal van Witte Donderdag, rond de tafel van Jezus’ gave van zichzelf.

Goede Vrijdag 30 maart 2018

Voorganger: Johanneke Bosman, m.m.v. het Janskoor
Lezing: II Korintiërs 4 : 7-18

Weer neemt Paulus de Korintiërs mee naar de kern: dood en opstanding van Jezus. Die dragen alle volgelingen van hem met zich mee, daarvan leven zij. Paulus kent dat uit eigen ervaring, dat duidt hij steeds met enkele woorden aan. Zo betrekt hij heel het leven van de gemeente op Jezus. Binnen de viering van Goede Vrijdag kan dit brieffragment een verbinding vormen tussen het evangelie van Jezus’ kruisweg en ons leven.

Paaswake 31 maart 2018

Voorganger: Harry Pals, m.m.v. het Janskoor
Lezing: Romeinen 6 : 3-13

Dit briefgedeelte maakt vanouds deel uit van de doopgedachtenis in de Paasnacht. Door de doop zijn wij verbonden met de weg van Jezus door de dood heen, nieuw levende mensen geworden. Dat weten jullie toch wel?, vraagt Paulus indringend aan de hem nog onbekende gemeente te Rome. De dood in ons leven (‘zonde’) heeft geen macht meer over volgelingen van Jezus. We zijn vrij voor een leven in dienst van de gerechtigheid. Dat is de vrolijke boodschap van de Paasnacht. Daar lopen alle lezingen van het bevrijdingsverhaal van Israel en Jezus op uit.

Paasmorgen 1 april 2018

Voorganger: Jasja Nottelman, m.m.v. het Janskoor
Lezing: I Korintiërs 15 : 1-10

Paulus wordt hier getuige van de opstanding. Hij geeft door wat hem is doorgegeven, de traditie waarin hij staat. Hij sluit achteraan in de rij, als de minste, omdat hij begon als vervolger van de gemeente van Jezus. Maar nu heeft hij deel aan het gezamenlijke geloofsvertrouwen: dat de dood in het leven door Jezus te niet is gedaan. Een bijzonder Paasevangelie voor deze Paaszondag.

Cyclus “Benedictus – het Goede Leven” 8 april t/m Pinksteren 20 mei 2018

Inleiding

In deze cyclus staat de Regel van Benedictus, een monnik uit de 6de eeuw, centraal. Benedictus wordt gezien als de grondlegger van het Westerse kloosterleven. Hij heeft een dun boekje geschreven waarin hij probeert richtlijnen te geven voor het leven van God-zoekers die met elkaar samenleven en met elkaar leerlingen zijn op de weg die zij met God gaan en God met hen.

Soms staan er hele praktische regels in, soms meer spirituele en soms lezen wij dingen over hoe dat samenleven gereguleerd moet worden die bij een eerste lezing voor ‘moderne’ mensen dwingend, dominant of zelfs wat achterhaald dwaas kunnen overkomen.

Toch leven hele kloostergemeenschappen anno nu nog naar deze Regel en verschijnen er geleerde en populaire boeken over wat Benedictus de kloosterling en vooral de hedendaagse mens daarbuiten te zeggen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de cursussen Benedictijns-timemanagement.

Een werkje uit de 6de eeuw spreekt nog steeds tot de verbeelding en geeft nog steeds richtlijnen voor God-zoekers in alle facetten. Benedictus is schatplichtig aan de kloostertradities voor hem. Daar put hij uit, maar vooral put hij uit de Schriften. De Regel staat vol van citaten uit de Bijbel.

Wat Benedictus hoopt is dat zijn Regel geen dwingende wet is, maar een didactische handreiking voor mensen die de leerschool van het leven met God willen binnenstappen. Hij is daarin vaak meer pragmatisch dan belerend ‘geef wat iedereen nodig heeft, dat verschilt per mens’.

Hij begint de proloog met de uitnodiging te luisteren met het hart. In de afsluiting geeft bij blijk van grote wijsheid door iedereen, inclusief zichzelf, een beginneling op de weg te noemen.

Zijn pogingen om handreikingen te geven zijn er op gericht om mensen op weg te helpen de beste mens te worden die zij mogen zijn. Benedictus gunt iedere beginneling het Goede Leven.

In deze cyclus is er telkens een stukje van de Regel gekoppeld aan een Schrifttekst waarin een thema van Benedictus naar voren komt. Voor Benedictus was zijn Regel een handreiking bij de Schrift. De thema’s die Benedictus aanreikt zijn gericht op het Goede Leven, hulpmiddelen die je op weg helpen om de mens te worden die God weet dat jij en ik kunnen zijn.

Lees ook zelf eens in De Regel van Benedictus in het Nederlands

Bij het studeren voor deze cyclus is gebruik gemaakt  van de vertaling van de Regel vanuit het boek:
De Regel van Benedictus, Vertaling met Latijnse brontekst, Patrick Lateur, Lannoo, 2010

8 april 2108 - Delen, naar ieders behoefte

Voorganger Thea Peereboom

Regel van Benedictus lezing: 55 : 15-22 (over bezit van de broeders)

Schrift lezing: Handelingen 4, 32-35

Tekst uit de Regel:

Als beddengoed moeten een mat, een licht en een zwaar deken, en een hoofdkussen volstaan.

Die bedden moeten wel geregeld door de abt worden gecontroleerd om te zien of er geen persoonlijk bezit te vinden is. En wanneer bij iemand iets wordt gevonden wat hij niet van de abt heeft gekregen, krijgt hij een zeer zware sanctie. Om deze kwaal van de persoonlijke eigendom met wortel en al uit te roeien, zal de abt hun alles geven wat zij nodig hebben, namelijk pij, onderkleed, sandalen, schoenen, gordel, mes, schrijfstift, naald, zakdoek, schrijftafeltje. Zo voorkomt hij elk voorwendsel dat men iets nodig had.

Maar hierbij moet de abt wel altijd rekening houden met volgende zin uit de Handelingen van de apostelen: ‘Aan iedereen gaf men naar ieders behoefte.’ Bijgevolg zal ook de abt rekening houden met de zwakheden van wie behoeftig zijn, niet met de kwade wil van wie afgunstig zijn. Toch moet hij in al zijn beslissingen denken aan het oordeel van God.

Zondag 15 april 2018 - Neig het oor van je hart

Voorganger Johanneke Bosman

Regel van Benedictus lezing: Proloog, 1- 4 (over luisteren met je hart en op weg gaan)

Schrift lezing: 1 Korintiërs 15,10

Tekst uit de Regel:

Luister aandachtig, mijn zoon, naar wat je meester voorschrift en neig naar hem het oor van je hart. Aanvaard gewillig de aanmaning van een milde vader en voer haar vastberaden uit. Zo keer je door gehoorzaamheid en inspanning terug tot Hem van wie jij je door laksheid en ongehoorzaamheid had verwijderd. Tot jou dus richt zich nu mijn woord, wie je ook bent, tot jou die van je eigen wil afstand doet en de machtige en roemvolle wapens van de gehoorzaamheid opneemt om in dienst te treden van Christus de heer, de ware koning.

Zondag 22 april 2018 - Omgaan met elkaar

Voorganger Joop Smit o.s.a, m.m.v. het Janskoor

Regel van Benedictus lezing: 61: 1-14 (over hoe men vreemde monniken moet opnemen)

Schrift lezing: Matteüs 7, 7-12

Tekst uit de Regel:

Wanneer een vreemde monnik uit afgelegen streken zich onverwachts aandient en als gast in de abdij wil verblijven, wanneer hij tevreden is met de lokale levenswijze die hij aantreft en het abdijleven niet verstoort met zijn excessieve eisen, maar eenvoudigweg tevreden is met wat hij aantreft, dan zal men hem opnemen voor zolang hij dat wil.

Als hij op een echt redelijke manier en met nederigheid en liefde enkele kritische bedenkingen geeft of opmerkingen maakt, zal de abt in zijn wijsheid overwegen of de Heer hem toevallig niet juist daarom heeft gezonden.

Wil hij later een duurzame verbintenis aangaan, dan mag men deze wens niet afwijzen, vooral omdat men in de periode dat hij te gast was zijn manier van leven kon leren kennen. Werd hij in de tijd dat hij gastvrijheid genoot veeleisend bevonden of vol fouten, zal men hem niet alleen niet opnemen in de communauteit van de abdij, maar men zal hem ook beleefd zeggen dat hij moet vertrekken om te vermijden dat zijn droevig gedrag ook anderen aantast.

maar als het zo is dat er geen reden is om hem eruit te zetten, zal men hem niet alleen op zijn verzoek opnemen en aan de communauteit verbinden, maar zal men hem ook overreden om te blijven. Anderen kunnen dan uit zijn voorbeeld leren en men dient toch overal dezelfde Heer, overal vecht men voor dezelfde Koning. En als het voor de abt duidelijk is dat hij het verdient, dan mag hij hem zelfs een wat hogere rang toekennen. Trouwens, niet alleen de monnik, maar ook iemand van de bovenvermelde rangen van priesters en lagere geestelijkheid kan de abt een hogere plaats geven dan bij hun intrede, als het voor hem duidelijke is dat hun levenswijze dat verdient.

De abt moet er zich wel voor hoeden een monnik uit een ander hem bekend klooster voorgoed op te nemen zonder de instemming van diens abt of zonder een aanbevelingsbrief, want er staat geschreven: ‘Wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat een ander niet aan.’

Zondag 29 april 2018 - De ander tegemoet treden

Voorganger Trees van Montfoort

Regel van Benedictus lezing: 53, 1- 15  (over het ontvangen van gasten)

Schrift lezing: Mattheüs 25, 35- 40

Tekst uit de Regel:

Alle gasten die zich onverwachts aandienen, moeten ontvangen worden als waren zij Christus, want zelf zal Hij zeggen; ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen Me op.’ En aan allen wordt de gepaste eer bewezen, vooral aan onze geloofsgenoten en aan vreemdelingen.

Zodra dus een gast wordt aangekondigd, zullen de overste en de broeders hem tegemoet lopen met alle liefdevolle gedienstigheid. eerst bidden zij samen en omhelzen elkaar dan in vrede. deze vredeskus wordt pas gegeven nadat men heeft gebeden omwille van de misleiding van de duivel. Bij de begroeting zelf moet alle nederigheid worden betoond tegenover alle gasten die aankomen of vertrekken.  Men buigt het hoofd of men werpt zich volledig op de grond en zo aanbidt men in hen Christus, die men inderdaad ook ontvangt. na de ontvangst leidt men de gasten mee voor het gebed en daarna gaat de overste of iemand die hij de opdracht gaf, bij hen zitten. Om hem te stichten zal men in het bijzijn van de gast uit de goddelijke wet voorlezen en daarna worden hem alle blijken van gastvrijheid betuigd. Omwille van de gast verbreekt de overste zijn vasten, behalve wanneer te toevallig een speciale vastendag is die men niet mag schenden. De broeders van hun kant gaan gewoon door met vasten. Over de handen van de gasten giet de abt water, de voeten van alle gasten worden gewassen zowel door de abt als door de hele communauteit. En na het wassen zegt men het volgden vers: ‘God, wij hebben uw barmhartigheid ontvangen in het midden van uw tempel.’

Men zal vooral aandacht en zorg besteden aan de opvang van armen en vreemdelingen, omdat men in hem Christus nog meer ontvangt.

Zondag 6 mei 2018 - Zegen door zwijgen en spreken

Voorganger Harry Pals, m.m.v. het Janskoor

Regel van Benedictus lezing: 6,1-6 (over de kunst van het spreken en het zwijgen)

Schrift lezing: Spreuken 10,11-22a

Tekst uit de Regel:

Laten wij doen wat de profeet zegt; ‘Ik man me voor toe te zien op mijn levensweg, om mijn tong voor zonde te behoeden. Ik heb een wacht geplaatst bij mijn mond. ik heb gezwegen, mij nederig betoond en me zelfs onthouden van goede woorden.’ Hier laat de profeet zien dat men met het oog op de zwijgzaamheid soms af moet zien van goede gesprekken en men dus des te meer op moet houden met slechte, want die zonde wordt gestraft. Bijgevolg mag men ook aan volmaakte leerlingen maar zelden de toestemming geven om te spreken omwille van het belang van het zwijgen, zelfs als het gaat om goede, gewijde en verheffende gesprekken. Want er staat geschreven: ‘In een vloed van woorden zul je niet ontsnappen aan de zonde’, en elders: ‘De tong heft macht over leven en dood.’ Overigens, de meester komt het toe te spreken en te onderwijzen, zwijgen en luisteren moet de leerling doen.

Zondag 13 mei 2018 - Me, myself and I

Voorganger Jasja Nottelman

Regel van Benedictus lezing: 7, 1-8 (over de kunst van de nederigheid en het eigen ego opzij zetten)

Schrift lezing: Lucas 14,7-11

Tekst uit de Regel:

Broeders, de roepstem van de goddelijke Schrift klinkt tot ons met de woorden: ‘Al wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ Door zo te spreken wijst zij ons er dus op dat elke zelfverheffing een vorm van hoogmoed is. dat de profeet zich daarvoor hoedt, geeft hij aan waar hij zegt: ‘Heer, mijn hart is niet trots, niet hoogmoedig mijn blik, ik zocht niet naar grootste dingen, niet naar wonderen die mij te boven gaan.’ Maar wat zal er gebeuren als ik niet nederig was in mijn denken, als ik mijn ziel heb verhoogd? – Mijn ziel zult u behandelen zoals een zuigeling, die weggehaald is van de moederborst.

Broeders, willen wij dan ook het toppunt bereiken van de hoogste nederigheid en snel tot die hemelse verheffing komen waarnaar wij opklimmen langs de nederigheid tijdens ons leven op aarde, dan moeten wij ons handelen afstemmen op de hemel en zo die ladder opzetten die Jakob in een droom voor ogen kwam en waarlangs hij engelen zag afdalen en omhooggaan. Ongetwijfeld betekent dat afdalen en omhooggaan voor ons niets anders dan dat men door zelfverheffing afdaalt en door nederigheid omhooggaat.

Nu is die opgerichte ladder ons leven in deze wereld dat door de Heer wordt opgezet tot in de hemel, als wij nederig van hart zijn.

Zondag 20 mei 2018 - Pinksteren, Geestige werktuigen van God

Voorganger Johanneke Bosman

Regel van Benedictus lezing: 4, 1-43 (over werktuigen om goed te handelen)

Schrift lezing: Handelingen 2, 1-11
Schrift lezing: Johannes 15,26-27; 16,12-15

“Vooreerst God de Heer liefhebben met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn kracht; vervolgens de naaste als zichzelf. Daarna: niet doden, geen overspel plegen, niet stelen, zijn zinnen niet zetten op wat van een ander is, geen vals getuigenis afleggen, alle mensen in ere houden, en een ander niet aandoen wat men niet wil dat aan zichzelf geschiedt.
Zichzelf verloochenen om Christus te volgen. Zichzelf harden, geen grote waarde toekennen aan genoegens, van vasten houden. Armen te eten geven, een naakte kleden, een zieke bezoeken, een dode begraven. Wie in nood is te hulp komen, troosten wie treurt.
Zich afkeren van de wereldse manier van doen, niets verkiezen boven de liefde van Christus.
Niet handelen in woede, geen tijd vrijmaken voor rancune. Geen bedrog koesteren in het hart, geen valse vredesgroet brengen. De naastenliefde niet achterwege laten. Niet zweren uit vrees voor mogelijke meineed, de waarheid spreken met hart en lippen.
Geen kwaad met kwaad vergelden. Geen onrecht plegen, integendeel het aangedane onrecht met geduld verdragen. Zijn vijanden liefhebben. Wie ons uitschelden, niet terug uitschelden, veeleer zegenen.
Niet eigenzinnig optreden, niet te veel drinken, niet te gulzig eten, geen langslaper zijn, niet lui zijn, niet voortdurend morren, niet kleineren.
Zijn hoop stellen in God. Ziet men iets goeds bij zichzelf, dan moet men het toeschrijven aan God, niet aan zichzelf; van het kwaad daarentegen zal men steeds erkennen het zelf te hebben bedreven en het zichzelf toerekenen.”