Gegevens EUG

Hier vind je de volgende informatie:

  • Beleidsplan EUG 2016-2020
  • Jaarverslag 2015-2016
  • Financieel jaarverslag 2013

Officiële gegevens:

  • Statutaire naam stichting: Stichting ter Behartiging van de Belangen van de EUG Oekumenische Studentengemeente
  • Stichtingsbestuur: Jaap Rodenburg (voorzitter en penningmeester) Liesbeth Timmers (secretaris) Harry Pals (algemeen bestuurslid)
  • Fiscaal nummer: 004205340
  • Beloningsbeleid: De EUG is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen salaris of vergoeding. De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst. De EUG maakt gebruik van freelancers.

Financien:

Door de Stichting BB worden  regelmatig fondsenwervingsacties georganiseerd. Dit gebeurt ondermeer door middel van de Alternatieve Actie Kerkbalans. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bankrekening IBAN NL INGB 0000 7725 t.n.v de Stichting BB te Utrecht.

De opbrengst wordt verantwoord in de jaarrekening van de Stichting, waarvan die over 2015 overigens nog niet beschikbaar is. In het kader van de realisering van de doelstelling, te weten de behartiging van de belangen van de EUG worden de ontvangen bijdragen doorgestort naar de EUG.

In de meest recente jaarrekening van de EUG over 2014 is daarover het volgende opgemerkt: “De exploitatie van de EUG loopt volledig via de wijk als onderdeel van de PGU. De stichting ontvangt via de eigen bankrekening bijdragen van een aantal niet PGU-leden. Dat geld wordt doorgestort naar de wijk EUG”.

Volgens de begroting 2016 van de EUG gaat dat over € 54.000. Het begrotingsbedrag dat via de actie Kerkbalans rechtstreeks naar de EUG gaat is € 76.000.

Bijlage

Beleidsplan EUG 2016-2020
Jaarverslag EUG 2015-2016
Jaarverslag EUG 2014
Balans Sichting BB per 31-12-2014
01 EUG wijkjaarverslag 2014
01 EUG wijkjaarverslag 2014_verklaring wijkkerkenraad