Calendar

jun
30
zo
Zondag 30 juni
jun 30 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Mattijs Jonker
Lezing: Marcus 5: 21-43
Thema: Contextueel Bijbellezen

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die begint bij de lezer en lezeres: Wat houdt hen bezig. Waar maken zij zich druk om? Maar het gaat ook over wat er speelt in de samenleving als geheel. Hebben wijzelf of de kerk daar een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen daar een richting in te vinden?
Deze manier van Bijbellezen is ontwikkeld in landen als Brazilië en Zuid-Afrika, als een manier om de vragen uit het gewone leven van mensen in gesprek te brengen met de verhalen van de bijbel. In Nederland wordt deze manier van lezen ook gebruikt in groepen en groepsprocessen.

In deze dienst worden twee bekende verhalen, namelijk het verhaal van de dochter van Jairus en het verhaal van de bloedvloeiende vrouw opgepakt om contextueel te lezen. Als vraag die in onze context waarschijnlijk net zo speelt als in Zuid-Afrika en Brazilië suggereren wij de vraag naar ‘mannelijkheid en gezondheid/ mannen en hun lijf’. Het gaat dan om vragen als: wat betekent man-zijn in onze samenleving? Op welke manier speelt gezondheid/ gezond-zijn daarin een rol? Vragen die dan aan de tekst kunnen worden gesteld zijn: Op welke manier worden de mannen in de tekst beschreven? Wat voor beeld over mannen, mannelijkheid en gezondheid wordt dan zichtbaar? Hoe verhoudt dit beeld zich tot de gezondheidsklachten van de vrouw in de tekst. Wat voor licht werpt de tekst op die vraag naar ‘mannen en hun lijf’?
Een andere contextuele vraag zou kunnen zijn: wat is goede zorg?

Bronnen: Contextueel Bijbellezen

jul
7
zo
Zondag 7 juli Vrientenviering m.m.v. het Janskoor
jul 7 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Thea Peereboom
Lezing: Genesis 1,1-5
Thema: Ecofeministisch bijbellezen

Op 7 juli zal de mis die Henny Vrienten tien jaar geleden voor de EUG/Oecumenische Janskerkgemeente heeft gecomponeerd opnieuw in zijn geheel worden uitgevoerd door ons eigen Janskoor. Een bijzondere belevenis waarin er ‘ruimte ontstaat waar het Licht kan komen’. 
De lezing sluit daar mooi bij aan, met de eerste vijf verzen uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. We lezen het begin van het Scheppingverhaal waarin de Eeuwige de chaos van het begin steeds meer structureert en vormgeeft. De wereld wordt op die manier een herkenbare en bewoonbare plek voor alles wat er groeit en bloeit. Die eerste dag is alles nog in duister gehuld. God schept in die duisternis het licht en ziet dat het goed is. Wat betekent het om dit verhaal te lezen door de ogen van de eco-feministische theologie, met het accent op het vrouwelijke en groene in de schepping? Welke nieuwe perspectieven levert dat op? Literatuur die daar goed bij te gebruiken is, is het boek van Trees van Montfoort ‘groene theologie’ en het werk van Catherine Keller.

jul
14
zo
Kinderviering @ Janskerk
jul 14 @ 11:00 – 12:30
Zondag 14 juli Viering met bijzondere aandacht voor kinderen
jul 14 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Elise Rommens-Woertman
Lezing: 1 Samuel 3,1-21
Thema: Bijbellezen door de ogen van kinderen

In deze viering, die deels is voorbereid met kinderen uit de verhaalgroep, 
kijken we vanuit het perspectief van kinderen van nu naar het roepingsverhaal van Samuel.
We brengen ons in herinnering het kind dat wij zelf eens waren, en hoe we toen naar de wereld keken.
Samuel wordt uitgekozen door God, maar zegt zelf ook ja. In hoeverre bepalen we zelf wat we doen en wat ons gebeurt in het leven? In hoeverre wordt er soms bewust of onbewust voor ons gekozen?  Hoe beleef en ervaar je dat als kind, wil je alles ‘zelf doen’ of juist niet? Hoe is dat voor ons als volwassenen, waarin eigen verantwoordelijkheid een grote rol lijkt te hebben? Hoe komen we als mens tot bloei?

jul
21
zo
Viering 21 juli @ Jankserk
jul 21 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Elise Rommens-Woertman. Marieke van Leijen houdt een preek van de leek.
Thema: Hoe overwin je je ego? Van dualiteit naar eenheid
Lezing: Evangelie van Thomas 22, Evangelie van Fillipus 10

Marieke van Leijen zal een preek van de leek houden en daarin haar eigen ervaringen met de gnostiek delen, met name het zoeken naar hoe we als mens eenheid kunnen zoeken in alle (schijnbare) tegenstellingen.

jul
28
zo
Viering 28 juli @ Janskerk
jul 28 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Elise Rommens-Woertman
Thema: Vrijheid
Lezingen: Colossenzen 3,5-11 en Evangelie der Waarheid 17 en 18a

Twee lezingen die ons oproepen om het oude achter ons te laten, om ons te verbinden met de Eeuwige, om te zoeken naar wat ware vrijheid brengt, naar waar de Liefde kan stromen.
De ene afkomstig van de apostel Paulus, die in de brief aan de Colossenzen duidelijke taal lijkt te spreken op wat hoort bij het oude leven en het nieuwe leven.
In het Evangelie der Waarheid wordt een weg gewezen via het verborgen mysterie, dat Jezus Christus is, die de weg voor ons verlicht.

aug
4
zo
Viering 4 augustus @ Janskerk
aug 4 @ 11:00 – 12:30

Voorganger Cees van Steenis
Thema: Met je hart de wereld in
Lezing: Evangelie van Tomas, 5 en 6

Het evangelie van Tomas is waarschijnlijk ontstaan in 2e eeuw, en bestaat uit een aantal losse uitspraken van Jezus, verzameling wijsheden en spreuken die daarin zichtbaar worden.
Er is veel aandacht voor de binnenwereld, en weinig tot geen belangstelling voor het aardse, concrete leven van Jezus en zijn leerlingen.
Het roept de vraag op hoe wij aanwezig zijn in de wereld. Wat is daarin van belang? Hoe kiezen we? Wat valt ons toe? De woorden uit het evangelie van Tomas doen denken aan de teksten uit de bergrede uit het Matteusevangelie, over het vasten, bidden en aalmoezen geven.
Hoe verhouden deze teksten zich tot elkaar en werpen ze nieuw licht?