Wat is de EUG?

De EUG/Janskerk is een oecumenische geloofsgemeenschap met bijzondere aandacht voor studenten. Binnen de EUG kan veel gezegd en gedacht worden. Er is ruimte voor twijfel en geen vastomlijnd godsbeeld. Geloven is voor velen vaker zoeken naar God, dan zeker weten. Mensen uit de wijde omgeving van Utrecht voelen zich daar door aangesproken.

EUG-raad en Dagelijks Bestuur
De EUG-raad bepaalt het beleid van de EUG. De EUG-raad kiest uit haar midden een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB geeft leiding aan de uitvoering van het beleid.
De EUG-raad bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen, van de pastores en het DB. De werkgroepen voeren zelfstandig het beleid uit binnen het eigen werkveld.

Geschiedenis van de EUG
De EUG is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontstaan uit een samenwerking tussen de Evangelische Akademie Gemeente (EAG, gezamenlijk studentenpastoraat van de hervormden en gereformeerden) en de Utrechts Studenten Parochie (USP, het rooms-katholieke studentenpastoraat). Al sinds 1969 waren er oecumenische vieringen in de Geertekerk, waarbij ook lutherse, doopsgezinde en remonstrantse kerken zich aansloten.

In de loop van de jaren zeventig werkten de EAG en de USP steeds meer samen als Evangelische Universiteitsgemeente, kortweg EUG. In 1975 verscheen het eerste nummer van het EUG-maandblad Reagerenderwijs (later Wijs) en in 1979/1980 kwam het eerste jaarverslag van de EUG uit. Elke zondag waren er twee oecumenische diensten. Vanaf 1981, na de restauratie van de Janskerk, vonden de diensten daar plaatst. Kort daarna werd de naam EUG uitgebreid met ‘Oekumenische Studentengemeente’.
Na de opheffing van de USP in 2004 verminderde de inbreng van de Rooms-Katholieke Kerk in de EUG. Daarom voerden de EUG en diverse kerken gesprekken over een nieuw samenwerkingsverband voor het studentenpastoraat. In juni 2008 werd daartoe het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU) opgericht.

Daarnaast was de EUG inmiddels een brede gemeente geworden, waar niet langer alleen studenten zich thuis voelden. De EUG zocht aansluiting bij de Protestante Gemeente Utrecht (PGU) en op 1 januari 2010 werd de EUG een PGU-wijkgemeente van bijzondere aard. Dit maakte ook het aanstellen van een eigen gemeentepastor mogelijk en sinds 6 maart 2011 is Harry Pals in deze functie actief. Daar bleef het echter niet bij. Stichting Providebit maakte het aanstellen van een tweede gemeentepastor, van rooms-katholieke huize, mogelijk. Op 1 juni 2011 deed Marieke Milder opnieuw haar intrede in de EUG (zij was al studentenpastor van 2001 tot 2007). Samen met studentenpastor Jasja Nottelman is het pastoraat in de EUG sindsdien weer op volle sterkte.

Geschiedenis van de Janskerk
Kort na 1040 stichtte bisschop Bernold (1027-1054) de Janskerk, gewijd aan Johannes de Doper, als het noordelijke punt van het Utrechtse kerkenkruis. Tot de eerste helft van de zestiende eeuw had de Janskerk een volledig romaanse bouwstijl. Aanvankelijk waren er twee torens aan de westzijde, maar in de veertiende eeuw raakte één van de torens in verval en stortte in. In het begin van de zestiende eeuw werd het romaanse koor vervangen door een gotisch koor.

Toen in 1580 de openlijke uitoefening van de katholieke godsdienst in Utrecht verboden werd, verloor de Janskerk zijn functie als kapittelkerk. Beelden en altaren werden verwijderd en het koor van de kerk werd ingericht als stadsbibliotheek en later (tot 1821) als Universiteitsbibliotheek. In 1656 kwam de Janskerk in het bezit van de Hervormde Kerk. Mede als gevolg van een tornado raakte de westzijde van de kerk in verval. Deze zijde werd in 1682, samen met de overgebleven toren gesloopt. Aan het begin van de negentiende eeuw deed de kerk tijdelijk dienst als kazerne voor Russische en Pruisische soldaten. Ook was er een houtopslagplaats gevestigd. De kerk raakte steeds meer in verval. In 1947 werd begonnen met de restauratie van het koor. Bij de tweede restauratie (1977-1981) kreeg de kerk een nieuwe daktoren en werd het romaanse karakter van het schip benadrukt.

Sinds 1981 vinden in de Janskerk de diensten van de EUG Oekumenische Studentengemeente plaats.

In samenwerking met ...

De EUG is een wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente Utrecht.

De EUG is één van de vertegenwoordigers van de PGU in de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.

De EUG participeert in het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht. Het IPSU verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht.

De EUG viert in de prachtige Janskerk in de binnenstad van Utrecht aan het Janskerkhof.