Waar gaat het zondag over?

Cyclus “ Gods roepstem" - 28 april t/m 9 juni 2019

Inleiding

Geroepen zijn, het is een begrip wat we vaak associëren met mensen die een beroep uitoefenen of iets doen wat wij bewonderen, maar tegelijkertijd ook niet zelf zouden willen of kunnen doen. Verpleging bijvoorbeeld, of pleegouder zijn. Werken in de verslaafdenzorg of het gevangeniswezen. Tandarts worden, of werken bij de politie, de bandweer of defensie. Pastor, ook zo iets.
Geroepen zijn, iets doen omdat er vanbinnen uit of van buitenaf iets met een mens gebeurd waardoor zij een pad op gaan en een invulling geven aan (een deel van) hun leven die zo alledaags bijzonder is. Alledaags, omdat wij er misschien niet bij stil staat wat er van mensen is gevraagd, zo bijzonder omdat je het toch maar moet ‘kunnen’ dat wat je doet. En heel vaak is dat wat je doet in een relatie tot een ander, of heeft het betrekking op die Ander.

Geroepen zijn, mensen, jij, ik, in de Bijbel worden geroepen om met God op te trekken en van betekenis te zijn. Geroepen om een rol of taak op zich te nemen of gewoon bijna in het alledaagse bijzonder te zijn.

Zondag 28 april

Thema: Abraham: Gaan in geloof

Voorganger: Johanneke Bosman

Lezing: Genesis 12: 1 – 9 en Hebreeën 11: 8 – 10

God sprak tot Abram. God en Abram waren ‘om speaking terms’. Zij waren blijkbaar zo met elkaar in contact dat God tot Abram kon spreken en Abram God verstond. Zonder de precieze inhoud te weten, begreep Abram wat God van hem vroeg. Abram, vertrok op een reis, samen met de mensen die hij liefhad, waarvan niemand wist hoe het in elkaar stak, of wat nu de bedoeling was.

Zondag 5 mei

Thema: Noach: Doen wat gevraagd wordt

Voorganger: Elise Woertman

Lezing: Genesis 7: 1 – 10 en Hebreeën 11: 7

Noach, de man die een ark heeft gebouwd, de mens die deed wat God hem opdroeg. Dat wringt waarschijnlijk wat in onze moderne oren. Zomaar doen wat iemand, laat staan God van je vraagt! Dat gaat in tegen wat wij autonomie vinden, dat druist in tegen ons gevoel van zelfbeschikking. Toch deed Noach wat hem werd gevraagd, hij bouwde een ark, hij liet daarbij misschien iets los van zich zelf.

Zondag 12 mei mmv. Janskoor

Thema: Mozes: Bij naam genoemd

Voorganger: Joop Smit osa

Lezing: Exodus 3: 1 – 14 en Hebreeën 11: 23 – 27

‘Mozes, Mozes’, zo werd Mozes bij zijn naam geroepen door God die zich ook bij name laat kennen. “‘Ik ben die (er) is’ wil jou zien Mozes, roep jou om voor mijn volk uit te gaan”, horen we in het boek Exodus. Bij naam genoemd worden om je schoenen uit te doen en heilige grond te betreden. Bij naam genoemd worden om de naam van God te leren kennen en geroepen te zijn om herder te worden van God’s volk. Ga er maar aan staan…..

Zondag 19 mei
Thema: Rachab: niet geroepen wel geluisterd? 

Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing: Jozua 2: 1 – 21 ( eventueel 24)

De vrouw Rachab, zij wordt beschreven als sexwerker, heeft een band met een God die zij alleen kent uit verhalen. Het lijkt er niet op dat zij al een persoonlijke band heeft met een God die zij ook (nog) niet lijkt te benoemen als de hare. Er lijkt geen direct contact geweest te zijn tussen Rachab en God. Toch stelt zij haar vertrouwen in deze God. Ze legt haar toekomst en die van wie zij lief heeft in de handen van deze Ongekende. Daarmee speelt zij een rol op het kruispunt in de lange geschiedenis van God met ons mensen. Zij lijkt niet specifiek geroepen, en toch lijkt het of er iets in haar ‘geluisterd’ heeft…..

Zondag 26 mei m.m.v. het Janskoor

Thema: Maria: Ja, hier ben ik
Voorganger: Johanneke Bosman
Lezing: Lucas 1: 26 – 55

‘Laat mij maar gebeuren wat er is gezegd’….. Bij monde van een Engel treed God in dialoog met een vrouw. Wederom een vrouw die een rol speelt op een kruispunt in de geschiedenis van God met de mensen. Net als Mozes wordt Maria bij haar naam genoemd. Door het noemen van haar naam, is niet meteen alles in kannen en kruiken, maar is er een intimiteit gekomen die ruimte lijkt te scheppen voor het onbekende, voor de Onbekende. Naast de ruimte voor de Onbekende, is de intimiteit ook heel bekend lijkt het voor Maria. Zij zingt een lied waarin haar roeping en haar toekomst gevat ligt. Maria heeft een eigen antwoord op haar roeping.

Zondag 2 juni
Thema: Petrus: Heb jij mij lief? Ga dan!

Voorganger: Harry Pals
Lezing: Johannes 21: 15 – 19

Jezus spreekt heel direct tot Petrus en vraagt een diep beladen vraag: ‘hou jij van mij?’ In deze vraag roept God niets van de daken, niet uit brandende braambossen, niet bij monde van een engel of als de Onzienbare; van heel dichtbij, misschien in de zachte fluistering die woorden kunnen zijn is God nabij en vraagt: ‘hou jij van mij?’.
Petrus krijgt in deze nabijheid en in deze vraag zijn oproep voor de toekomst. Petrus krijgt zijn bijna alledaagse, en tegelijk o zo bijzondere roeping: zorg. Zorg voor Mijn schapen. Je moet het maar kunnen…..

Zondag 9 juni Pinksteren m.m.v. het Janskoor

Thema: Gezonden om Gods stem te laten klinken

Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing: Handelingen 2: 1 – 40

Na de dood en de verrijzenis lijken de leerlingen van de binnen en de buitenkring van Jezus in de ene verbazing in de andere verbazing te vallen. Zij spreken na de verrijzenis met Hem, ze leren nog intenser van Hem en zijn nog steeds in en in bedroeft en ontredderd na Zijn Hemelvaart. We zouden misschien kunnen denken; ‘hebben ze hun opdracht nu nog niet begrepen?’
Tot het moment waarop de door Jezus beloofde Helper en Wijsheid letterlijk in hun komt lijken de leerlingen bij de pakken neer te zitten. Maar dan! Maar dan! Maar dan, lukt het om, met alle menselijke onvermogens en twijfel, naar buiten te treden en hun roeping op zich te nemen: Gods stem te laten klinken.

Cyclus “Bijbellezen met andere ogen” - 16 juni t/m juli 2019

Inleiding

Met Pinksteren vieren we dat de Geest op iedereen is neergedaald. We mogen erop vertrouwen dat die Geest ons vervult en op de goede weg zet, de wijde wereld in, tot aan de uithoeken van de aarde. Dat kan leiden tot veelkleurigheid en beweging, tot verandering en anders gaan kijken naar de dingen en de mensen om ons heen. Daarom willen we ons deze periode oefenen in het ‘Bijbellezen met andere ogen’.
Ieder mens hoort en leest de Bijbelverhalen vanuit zijn eigen invalshoek, onze eigen manier van kijken. Dat wat mij raakt, ergert, in verwarring brengt, ontroert, koud laat en inspireert is onlosmakelijk verbonden met mijn eigen geschiedenis en biografie, en dat kan ook door de tijd heen veranderen. Dat geldt niet alleen voor ieder individu afzonderlijk, maar ook voor verschillende groepen mensen en contexten. Gods stem klinkt door de tijden heen. Hoe verstaan en herkennen wij Gods stem als we de Bijbelverhalen met ons meedragen? Durven we ook het perspectief van een ander echt te gaan zien en horen? Wat is voor ons daarin Heilig en heilzaam? Waar schuurt en wringt het? In hoeverre brengt dat ons een andere manier van kijken en van doen in onze wereld? 
In de periode na Pinksteren willen we Bijbelverhalen lezen vanuit verschillende gezichtspunten: Sommigen zijn wellicht vertrouwd, anderen vernieuwend en/of vervreemdend.

Zondag 16 juni

Voorganger Pieter Dronkers

Lezing: Ruth 1:1-22
Thema: Post-koloniaal bijbellezen


Deze eerste zondag na Pinksteren worden we geconfronteerd met de schaduwzijden van de opdracht om tot in alle uithoeken van de aarde het goede nieuws te brengen. Want postkoloniale theologen betogen dat christelijke missie hand in hand ging (en gaat?) met kolonialisme, kolonisatie van land en van geest. Missionarissen beschouwden de religiositeit van de inwoners van het land als afgoderij, of gebruikten de namen van de Goden toe om iets over God te vertellen. Het effect van deze manier van het brengen van het goede nieuws van Pinksteren was en is verarming van de gekoloniseerden en uitwissing van het culturele geheugen.
In deze viering laten we ons bij de hand nemen door postkoloniale theologen bij het lezen van Ruth 1. Welke nieuwe gezichtspunten levert dat op?
(informatieve bron: Donaldson en Dube in A feminist companion to Ruth and Esther. Die is bij Anne-Claire Mulder op te vragen)

Zondag 23 juni ‘Roze zondag’ m.m.v. het Janskoor

Voorganger Jasja Nottelman 

Lezing: nnb

Thema: Queer bijbellezen

De lezing en het thema wordt in overleg met de voorbereidingsgroep van Roze zondag vastgesteld.

Zondag 30 juni

Voorganger Mattijs Jonker

Lezing: Marcus 5: 21-43

Thema: Contextueel Bijbellezen

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die begint bij de lezer en lezeres: Wat houdt hen bezig. Waar maken zij zich druk om? Maar het gaat ook over wat er speelt in de samenleving als geheel. Hebben wijzelf of de kerk daar een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen daar een richting in te vinden?
Deze manier van Bijbellezen is ontwikkeld in landen als Brazilië en Zuid-Afrika, als een manier om de vragen uit het gewone leven van mensen in gesprek te brengen met de verhalen van de bijbel. In Nederland wordt deze manier van lezen ook gebruikt in groepen en groepsprocessen.

In deze dienst worden twee bekende verhalen, namelijk het verhaal van de dochter van Jairus en het verhaal van de bloedvloeiende vrouw opgepakt om contextueel te lezen. Als vraag die in onze context waarschijnlijk net zo speelt als in Zuid-Afrika en Brazilië suggereren wij de vraag naar ‘mannelijkheid en gezondheid/ mannen en hun lijf’. Het gaat dan om vragen als: wat betekent man-zijn in onze samenleving? Op welke manier speelt gezondheid/ gezond-zijn daarin een rol? Vragen die dan aan de tekst kunnen worden gesteld zijn: Op welke manier worden de mannen in de tekst beschreven? Wat voor beeld over mannen, mannelijkheid en gezondheid wordt dan zichtbaar? Hoe verhoudt dit beeld zich tot de gezondheidsklachten van de vrouw in de tekst. Wat voor licht werpt de tekst op die vraag naar ‘mannen en hun lijf’?
Een andere contextuele vraag zou kunnen zijn: wat is goede zorg?

Bronnen: Contextueel Bijbellezen 

Zondag 7 juli Vrientenviering m.m.v. het Janskoor

Voorganger Thea Peereboom
Lezing: Genesis 1,1-5

Thema: Ecofeministisch bijbellezen

Op 7 juli zal de mis die Henny Vrienten tien jaar geleden voor de EUG/Oecumenische Janskerkgemeente heeft gecomponeerd opnieuw in zijn geheel worden uitgevoerd door ons eigen Janskoor. Een bijzondere belevenis waarin er ‘ruimte ontstaat waar het Licht kan komen’. 
De lezing sluit daar mooi bij aan, met de eerste vijf verzen uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. We lezen het begin van het Scheppingverhaal waarin de Eeuwige de chaos van het begin steeds meer structureert en vormgeeft. De wereld wordt op die manier een herkenbare en bewoonbare plek voor alles wat er groeit en bloeit. Die eerste dag is alles nog in duister gehuld. God schept in die duisternis het licht en ziet dat het goed is. Wat betekent het om dit verhaal te lezen door de ogen van de eco-feministische theologie, met het accent op het vrouwelijke en groene in de schepping? Welke nieuwe perspectieven levert dat op? Literatuur die daar goed bij te gebruiken is, is het boek van Trees van Montfoort ‘groene theologie’ en het werk van Catherine Keller.

Zondag 14 juli Viering met bijzondere aandacht voor kinderen

Voorganger Elise Rommens-Woertman

Lezing: 1 Samuel 3,1-21
Thema: Bijbellezen door de ogen van kinderen

In deze viering, die deels is voorbereid met kinderen uit de verhaalgroep, 
kijken we vanuit het perspectief van kinderen van nu naar het roepingsverhaal van Samuel.
We brengen ons in herinnering het kind dat wij zelf eens waren, en hoe we toen naar de wereld keken.
Samuel wordt uitgekozen door God, maar zegt zelf ook ja. In hoeverre bepalen we zelf wat we doen en wat ons gebeurt in het leven? In hoeverre wordt er soms bewust of onbewust voor ons gekozen?  Hoe beleef en ervaar je dat als kind, wil je alles ‘zelf doen’ of juist niet? Hoe is dat voor ons als volwassenen, waarin eigen verantwoordelijkheid een grote rol lijkt te hebben? Hoe komen we als mens tot bloei?